Varsselseweg 27, Klein Beijerink - Akten, Verhalen en Gebeurtenissen

 • Akten, verhalen en gebeurtenissen:

   

   

  1857 Uitsnede overdrachtsakte Stoppelaar aan Maas Geesteranus c

  1857 Uitsnede overdrachtsakte Stoppelaar aan Maas Geesteranus b

  1857 Uitsnede overdrachtsakte Stoppelaar aan Maas Geesteranus b

   

  Uitsneden uit de verkoopakte van het 'buitengoed de Gennip' (1857) waaruit blijkt dat 'Klein Beijerink' een bij dit landgoed behorende daghuurderswoning was:

  'Het buitengoed de Gennip bestaande in een heerenhuizing, schuur, overdekte mestvaalt, twee zaadbergen, bakhuis en verder getimmerten, benevens twee arbeiders woningen, schaapskot en koepel met annexe en onderhoorige bouw-, weide-, bosch- en heidegronden, een en ander staande en gelegen in de gemeente Hengelo en aldaar op den kadastralen legger voorkomende sectie E nummers 782, 383, 401, 405, 406, 428, 429, 430, 764, 765, 766, 379, 380, 381 en 382, voorts 400, 407 tot en met 413, 419 tot en met 427, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 457 tot en met 470, 780, 675, 789, 790, 791, 667 en 668 volgens hetzelve in het geheel groot drie en dertig bunders negenenveertig roeden dertig ellen.

  ...

  En alle de overige gronden reeds van heden af.
  Eindelijk de daghuurderswoningen met onderhoorige gronden voor zoover bij Reint Kieskamp in pacht met één maart achttienhonderd achtenvijftig en bij Wolter Abbink in huur en genot door trekking der pachtpenningen af twee en twintigsten februarij achttienhonderd achtenvijftig, doch in gebruik niet voor dat de daarvan bestaande huurovereenkomst zal zijn afgeloopen, waaraan den heere kooper zal moeten gestand doen, die bij deze wel uitdrukkelijk wordt gesurrogeerd in alle regten en actien welke verkooperen jegens den pachter is hebbende, mits alles op eigennaam en voor eigen rekening vervolgende en verdedigende zonder eenige bemoeijenis van verkooperen.'

  Zie voor meer info over 'De Gennip' het boekje 'Aan de Gennip' door Judith Lettink:  Boekenlijst


  1864 veiling landgoed de Gennip met Kl Beijerink

   

  In 1864 wordt 'De Gennip' geveild, waaronder ook nu weer het 'daghuurdersplaatsjen':

  'Een daghuurdersplaatsjen aldaar, bewoond bij Wolter Abbink, als huis met annexe gronden kadastraal bekend in sectie E nummers 419 tot en met 427, groot één bunder vier en zestig roeden tachtig ellen.' 


   

Laatst aangepast op dinsdag 26 juni 2018 13:10