Kerkstraat 11, Wunnink/ De Smid- Akten, Verhalen en Gebeurtenissen

 • Akten, verhalen en gebeurtenissen:

   

   

  (transcriptie Judith Lettink)

  ECAL
  Toegangsnummer:          3021
  Inventarisnummer:          643

  [in de marge]
  Opdragt van Wonninks goederen in Hengelo a[a]n rigter Adam Cremer

  50ste penn[ing] betaal[d]

  geregistreerd

  Op den 28ste december 1699
  Coram de hr. Henric van Essen, stadtholder
  gerigtsluijden Joh. Andr. Hecking, lands[chrijver] en Jan Ness

  Erscheenen dr. Frans. Henr. Engelen als volm[agtige]r van Henric Wonnink ende Enneken Heijncks ehel[ieden], Berentjen Lieverinks weduwe en boedelhoudersche van wijl[en] Berent Lieverink voor haar selven ende als moeder en mombersche van hare twee onmundige kinderen, met namen Jan en Stijntjen Lieverinks; voorts van Theodorus Helman en Jan Daniels als momberen over de voorn[oemde] twee onmundige kinderen, kragt volmagt voor Engelbert Krabbenborg rigter tot Zelhem in dato d’ 25 sep[tem]b[e]r deses jaers 1699 gepasseert in judicio vertoont, gelesen en van waerden erkent.

  En bekande in sijne voors[chreven] qualiteit in eenen steden, vasten en euwigduijrenden erfcoop gecedeert, getransporteert en verkoft te hebben, cedeerde droeg op en over van der hand als erfcoops regt is an de hr. Adam Cremer, rigter tot Hengelo, een huijs en hoff in ’t dorp van Hengelo gelegen, soo comp[aran]ts principalen voormalen bewoont hebben, ende alnu bij Aelbert Woeltjes in huijr beseten word, voorts een stucke lands op den Goisen Enck uijt Groot Elderink, een stuck lands op den Velder Camp, gelijk mede derselver regt en anparten van drie stucken lands op den Veldekes Enck, derselver groten van Jan Mentinks stukjen de gedeelten van Hillekes en Buleen Slag en laestelick de halfscheit van ’t erve ende goet Wonninck met alle desselfs ap- ende dependentiën, t’samen onder desen hoog edelen landdrosten ampte kerspel Hengelo in hare kennelicke limiten gelegen, sijnde vrij ende quit, sonder eenig beswaer. Wien volgens comp[arant] in sijne qualiteit bekande an de voorg[eme]lte perceelen geenerhande regt of geregtigheid meerder te hebben ofte te beholden, maer geseijde hr. rigter Cremer en desselfs erfgenahmen daeran beregtigt te zijn, sodanig dat met gevolg des gerigts voor regt is gewesen, dat de verkooperen en transportanten daervan onteignet, ende den cooper of cessionaris daran weder geëigent ende gegoedet sal sijn, nu ende ten euwigen dage om sijn schoonste daermede te doen. Belovende comparant desen coop en cessie te sullen staan, wagten en wahren als erfcoops regt is, onder verband van sijne principalen persoonen en goederen S.A.L.


Laatst aangepast op maandag 03 juni 2019 11:52