Lankhorsterstraat 23, Dijkshuis - Akten, Verhalen en Gebeurtenissen

 • Akten, verhalen en gebeurtenissen:

   


   

  (transcriptie door Sikke Postma)

  Bron: Herman Francois Lulofs, archiefnummer 349, inventarisnummer 182, aktenummer 5294
  Gemeente: Zutphen
  Periode: 1846

  [17 januarij 1846]

  Voor Herman François Lulofs, notaris in het arrondissement Zutphen, provincie Gelderland, standplaats hebbende te Zutphen, in tegenwoordigheid van de nagenoemde mede ondergeteekende getuigen, compareerden Arent Klein Lenderink, arbeider wonende te Hengelo en huisvrouw Hilleken Knoef, beide aan den notaris bekend en de vrouw door haren man bijgestaan als regtens.
  Dewelke verklaarden kracht dezes te verkoopen aan Garrit Jan Bettink, landbouwer wonende in Warken onder Warnsveld, mede tegenwoordig, insgelijks aan den notaris bekend, en in koop aannemende:
  derzelven eigendommelijk daghuurdersplaatsje, bestaande in huis en erf, hof, bouw- en weideland, alles aan elkander gelegen in het Hooge Hengelosche Broek, onder de gemeente Hengelo en uitmakende de kadastrale perceelen sectie A, no 360, 361, 362, 363, 377 en 378, te zamen groot één bunder drie en zeventig roeden tien ellen, alsmede het zuidelijk gedeelte van no 364 voor het geheel groot zeven en zestig roeden tien ellen, en van no 376 voor het geheel groot één en zeventig roeden dertig ellen, zoo als dat gedeelte in ééne regte lijn kennelijk door kielspitten is afgescheiden, benevens het regt van weg, ten behoeve van hetzelve daghuurdersplaatsje, naar de Lankhorsterstraat, over de oostzijde van der verkooperen grond, op den kadastralen ligger van Hengelo bekend in gemelde sectie A onder de nos 364, noordelijk gedeelte, voorts 365, 366, 457, 458, 368 en 369.

  Zijnde deze verkoop en koop geschied voor de som van één duizend twee honderd gulden, waarvan de verkooperen erkennen bereids ten genoegen te zijn voldaan, deswege quiterende bij dezen, en overigens op den navolgenden voet en voorwaarden:
  1e Dat hetgeen voorschreven wordt verkocht zoodanig, en in dien staat als en waarin het zich thans bevindt, met alle lusten en lasten, regten en dienstbaarheden, in allen opzigte, ook ten aanzien der grootte voetstoots, zullende de verkooperen (bij wie omtrent het verkochte geen titel van aankomst noch overschrijving aanwezig of bekend is) tot geene vrijwaring gehouden zijn anders of verder dan ter zake van uitwinning.
  2e Dat de bovengemelde weg door de eigenaren van het heerschende en van het dienstbare erf gemeenschappelijk moet worden onderhouden, doch dat de brug voor het einde van dien weg over de Laak aan de Lankhortserstraat geheel blijft tot laste der verkooperen of hunne opvolgeren.
  3e Dat de kooper van stonden aan treedt in het bezit van zijn gekochte, doch onder verpligting om gestand te doen de mondelinge huur welke de tegenwoordige gebruiker daaraan heeft; wordende hij kooper ten aanzien dier huur en het genot der huurpenningen, te rekenen van af den twee en twintigsten februarij dezes jaars, gesteld en gesubrogeerd in alle regten en verpligtingen der verkooperen.
  4e Dat de belastingen op het verkochte drukkende sedert den eersten januarij jongstleden zijn voor rekening des koopers, en wel zooveel noodig, bij splitsing met de verkooperen
  en 5e Dat alle kosten en regten waartoe het tegenwoordige contract moge komen aanleiding te geven door den kooper zullen worden gedragen.

  Ten slotte verklaarden de verkooperen toe te stemmen dat de overschrijving dezer koopacte op de openbare registers zoo spoedig mogelijk worde bewerkstelligd, ten einde den kooper te strekken ten titel van vollen eigendom.
  Waarvan acte.

  Gedaan en verleden te Zutphen, ten kantore des ondergeteekenden notaris, den zeventienden januarij achttien honderd zes en veertig, in tegenwoordigheid van Frederik Tobias Swart, stadsbode, en Johannes Wilhelmus Kronenburg, blikslager, beiden ter gezegder stede wonende, als hiertoe verzochte getuigen, dewelke onmiddellijk na voorlezing, en op de verklaring van den comparant verkooper van het schrijven of naamteekenen niet te verstaan, met de beide overige comparanten en den notaris voornoemd, de tegenwoordige bij dezen in bewaring geblevene minute hebben geteekend.

  [w.g.]
  F.T. Swart                         H. Knoef
  J.W. Kronenburg             G.J. Bettink
                                         H.F.Lulofs
                                           Not[aris]

  Geregistreerd te Zutphen den zeventienden januarij achttien honderd zes en veertig, deel veertig, folio honderd zevenenzeventig verso, vak zeven en verder, één blad zonder renvoijen; ontvangen achtenveertig gulden voor regt, makende met achtendertig opcenten zesenzestig gulden vierentwintig cents.

  De ontvanger
  [w.g.]
  A. van Hoytema

  [In de marge:]

  f 1200.-
  4%         f 48.-
  38 opct.  18.24
  f 66.24


   

  1876 MvS Hendrik Cornegoor kopie
  1876 Memorie v. successie Hendrik Cornegoor waarin Lankhorsterstraat nr. 23
  het 'plaatsje Dijkshuis' werd genoemd. Bron Gelders Archief. 

Laatst aangepast op donderdag 04 juni 2020 22:50