Hesselinkdijk 1, Wiemelink(hof) - Genealogie

 • Genealogie:

   

   

  Door Rob Weetink

  Datum: 10-08-2015 3910. Hen(d)rik Wijmelinck (OTGB 92.70,105), * Hengelo? ca. 1590, mede-eigenaar en bewoner vh erve 'Wymelinck' (Hengelo/Noortdijck; 1382/3: erf 'Wymeldynch'; 1640: goed 'Wijmelinck'), krijgt m. echtg. bezit uit 'Vaelveldinck' (magescheid 1.3.1637), beiden kopen 1637 helft v. 'Sarinck' (Varssel), + voor 10.2.1652, x ca. 1615, 3911. Swene Vaelveldinck (OTGB 92.70,105v), o(2) Hengelo 13.9.1655 Rutger Arents (Coops?). Woont m. hem in Bronkhorst. Verkoopt m. erfgg. v. 2e echtg. 1666 hun 3/4 v. 'Wymelinck'.
  Bron: A & V Kwartierstaat Meine Terwel (OTGB 97.72 e.v.)[3910,3911]. Datum: 24-04-2013.

  21-04-1690 Hendrick op Wimelijnck kint ROELOF laaten doopen. Get: Jannetien woonende op Wimelijnck en Hendrik op Ellenkamp.
  Bron: Hengelo Gld-NGG dpb 1645-1756 (OTGB HE 5) (RBS 910), 1690-17 (dp Roelof op Wimelijnck). Datum: 16-03-2009.

  j-361 JURIENZEN, Albert, j.m. zoon van Jurrien Aalbertzen van Sellem otr. 5-8-1753 Geertjen WILLEMSEN j.d. van Willem Derksen van Wiemeling van Hengeloo, thans beijde uit Steenderen.
  Engeltjen ged. 15-4-1754 (Baak)
  Willemina ged. 8-8-1756
  Janna ged. 6-5-1759
  Evert ged. 6-9-1761 (Toldijk)
  Wilmken ged. 2-10-1763
  Hendricus ged. 23-3-1766
  Albart ged. 18-3-1768
  Wilmken ged. 20-1-1771
  Bron: Steenderen-Gezinsreconstructies 1678-1811 (P.A.M. van den Berg), j-361. Datum: 22-01-2012.
  ----------------------------


  WIJMELINCK
  door Dr. Th. Hart de Ruyter

  Inleiding
  Bij een onderzoek naar de herkomst van een, omstreeks 1750 in Zutphen levend geslacht Wymelinck, werd een aantal gegevens verzameld, die in de hier volgende bijdragen vermeld zullen worden.
  Bij dit onderzoek werd van de veronderstelling uitgegaan, dat er in Oost-Gelderland weleen erve van deze naam te vinden zou zijn. Al spoedig bleek, dat er minstens vijf boerderijen Wymelinck hebben bestaan, wat het onderzoek niet gemakkelijker maakte. Dit werd daarnaast gecompliceerd, doordat in deze streek de geslachtsnamen vaak tot ver in de 19e eeuw konden wisselen met de erven die werden bewoond, terwijl in de vaak onvolledige kerkboeken niet zelden slechts de patronymica vermeld werden. Zo bleken er niet alleen verschillende erven, maar ook verschillende geslachten Wymelinck te hebben bestaan. In de meeste gevallen bestond tussen deze families geen ander verband dan het gegeven dat zij, of hun voorouders, eens de bewoners van een der boerderijen van deze naam geweest waren.

  Afgezien van enkele vermeldingen, o.a. in het Kwartierstatenboek (geslacht Hooglandt-Tindal), de Ned. Leeuw 1950 (van Zelm-Jansen), Gens Nostra 1976 (Burgers van Lochem) en 1977 (Semmelink-Keuper), en een notitie in R.T.Musschart, Grafzerken in Gelderland, betreffende een Antony Jan Wiemelink, begraven in het graf van de apotheker Jacob van Geelkercken in de Broederenkerk te Zutphen, werden in de literatuur over Wymelinck als familienaam geen gegevens aangetroffen (*1)1. In het GA van Zutphen en het RA te Arnhem bleek echter nog wel een en ander te vinden, m.n. ook over oudere generaties. Hoewel een aansluiting van deze, wellicht uit Zelhem afkomstige, 15e en 16e eeuwse Wymelinck-en met latere geslachten niet werd gevonden, mag toch een korte vermelding van deze oudste naamdragers hier niet ontbreken. Hetgeen ik noteerde volgt hieronder, chronologisch gerangschikt:

  1405 Heyne Wymelingh beleend met het goed te Bruckgink in Zelhem (*2) .
  15.5.1483 Derick Wymelinck en zijn vrouw Alijt ruilen grond in Zelhem (*3).
  12.7.1520 Antonia Slichtkenninck, huisvrouw van Sweer Wymelinck erft het leen te Slichtkynningh van haar zuster Catrin (*4.)
  2.10.1551 Harmen Wymelinck en zijn vrouw Anna kopen een half huis in de Lange Hofstraat te Zutphen (*5).
  16.8.1559 Herman Wymelinck burger van Zutphen (*6).
  29.4.1594 Wymelinck voor een tijd de bedieninghe van de custerie en 't uurwerk op de Nieuwstad vergund (*7).
  16e eeuw Henrick Wymeldinck, boedelinventaris (*8).

  Opm. Rob Weetink: voor de duidelijkheid zijn de genoemde noten op deze plek ingebracht.
  Noten
  1 Genoemd moet nog worden een vermelding in het Bijblad Ned.Leeuw, dl.8 (1986)
  2 GA Zutphen (GAZ) Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en de Graafschap Zutphen, Kwartier van Zutphen, Selm; Handschr.Coll.Kreynck, Inv.nr. 20, tol.221
  3 OAZ, regest 1133, Arch. Heer Hendrikshuis, lnv.nr.20, fol.16v
  4 GAZ Register op de Leenaktenboeken etc. lnv.nr.20, fol. 223
  5 GAZ Verz. Part. Charters, Inv.nr. 986
  6 OAZ Inv.nr. 841 Burgerboek
  7 OAZ Inv.nr. 3 Resolutie van de stad Zutphen dd. 29.4.1594
  8 GAZ/ORA Inv.nr. 774, blz.83. Uit deze boedelinventaris blijkt o.a. dat Henrick Wiemeldinck land bezat in het Kerspel Vorden

  Achtereenvolgens zullen hier worden behandeld:
  1 Twee Vordense geslachten die hun naam aan de erve aldaar danken:
     a. het nageslacht van Jasper Wymelinck, dat zich later in Zutphen vestigt, en
     b. het nageslacht van Bartelt Heykink van Hengelo en Fenneken Wymels van Vorden;
  2 Enkele Lochemse families Wiemelink, genoemd naar de gelijknamige erve te Langen;
  3 Wymelinck te Zelhem, in relatie tot de boerderij aldaar;
  4 Een aantal Hengelose "fragmenten"; bewoners van de daar reeds in 1382/83 vermelde erve Wymeldinck en hun nageslacht;
  5 Een familie Wiemlink, verbonden aan de Wiemelink, een boerderij, later herberg annex klompenmakerij aan de oude weg van Doetinchem naar Varsseveld, in de directe omgeving van de Slangenburg;
  6 Tenslotte zullen worden vermeld enkele fragmenten en personen die niet in de voorgaande genealogieën konden worden ondergebracht.

  De samensteller baseerde zich hierbij op gegevens die hij op de Rijksarchieven van Gelderland en Overijssel, het Gemeentearchief te Zutphen en het C.B. voor Genealogie in de jaren 1975-1978 verzamelde. Daar hij thans niet meer de mogelijkheid tot eigen archiefonderzoek heeft, maakt hij ook dankbaar gebruik van de voorbeeldige transcripties van de Lochemse en Hengelose kerkboeken, uitgegeven door de Oostgelderse Stichting voor Genealogische en Algemeen Historische Documentatie (tevens uitgever van dit OTGB), en de hulp van streekarchivarissen. Dankbaar gebruik maakte hij ook van de belangeloze hulp van kenners van de regio.

  Desondanks bleven er nog vele vragen open, en wellicht zullen enkele hypothetische verbindingen gecorrigeerd moeten worden. Voor aanvullingen en correcties houdt hij zich dan ook ten zeerste aanbevolen!
  Bron: Wijmelinck (OTGB 91.66 e.v). Datum: 20-02-2013.
  --------------------

  W i j m e l i n c k ( 4) door Dr. Th. Hart de Ruyter, Rijksstraatweg 72, 7383 AT VOORST.

  H e n g e l o G l d.

  Inleiding
  Evenals in Vorden en Lochem hebben ook in Hengelo Gld. verschillende families hun naam te danken aan de erven aldaar. Hiaten en onduidelijkheden in de kerkboeken maken het ook hier dikwijls moeilijk om te bepalen welke relaties er tussen de verschillende naamdragers bestaan. Aan de hand van de bij de diverse dopen optredende (familie) getuigen is het soms mogelijk een redelijke reconstructie te maken. Gecombineerd met vondsten in het lidmatenregister, het trouwboek en diverse archiefbescheiden is de verwantschap in onderstaand fragment waarschijnlijk. Uitgangspunt vormde de vermelding van de eigenaren en bewoners omstreeks 1645-1650, zoals vastgelegd in de verpondingskohieren uit die periode: in dit geval Hendrick en Jan Wymelinck en Arent Sarinck (*1). Voor de reconstructie is ervan uitgegaan, dat de hier genoemden Hendrick en Jan vader en zoon zijn. In dezelfde tijd vinden we b.v. ook een Heyle Wymelinck vermeld, overleden vóór 24 december 1649, als haar echtgenoot Berent Cremers hertrouwt met Sweentie Assink . Berend Cremers is de vader van een Heyle Berends Cremer, gedoopt te Hengelo tussen 13.8 en 24.9.1654, die aldaar 15.11.1683 trouwt met Willem Jan Oldthof, ged. als Jan zn. van Albert Olthoffs, Hengelo 19.4.1652 (zie kwartierstaat Jonker, OTGB 88.68, kw.nrs. 960 en 1926/1927. Heyle kan als een dochter van bovengenoemde Hendrick worden beschouwd.
  (*1) Zie hiervoor de paragraaf over de eigenaren en de bewoners van de erve(n) in een volgende aflevering.
  Bron: Wijmelinck (4) (OTGB 92.70 e.v.). Datum: 28-02-2013.

  III. Derck Wymelinck, verm. geb. Hengelo ca. 1630, lidm. ald Kerstdag 1656; get doop Hengelo 26.9.1658
  Jenneken te Winckel (zie I, 4b.), bouwman op Wymelinck genoemd in 1644 en 1660 (*9); overl. voor 25.9.1664; tr. Hengelo, als j.m. zaliger Henrick Wymelincks nagelaten zoon, 11.6.1654 Hendersken Janssen ter Stege, zaliger Jan ter Stege nagelaten dr. van Ruurlo, hertr. als wed. van Derck Wymelinck, Hengelo 25.9.1664 Hendrick Teunissen, na zijn huwelijk Hendrick Wymelinck, j.m.zn. van Teunis Janssen van Ruurlo, als Henrick Wymelinck lidm. Hengelo op het Paeschfeest anno 1665; get als Henrick Wymelinck Hengelo 10.12.1676 doop Toenis, zn.v. Derck Coste (Derck Janssen, j.m. zaliger Jan Costeden zoon, tr. Hengelo 6.2.1670 Heieken Teunissen, zaliger Teunis op die Haars van Ruerloh).
  Het is niet uitgesloten dat Hendrick Teunissen later Henrick op 't Winkel wordt genoemd, als zijn dochters Toenisken (zie III5.) en Derresken (zie III6.) trouwen.
  (*9) Derck wordt in 1649 en op 3.7.1660 ("Geklaarde breuken", Landdrostambt Zutphen (LDAZ), ald Derck, bouwman op Wymelinck beboet voor vechtpartijen in groepsverband. Enige agressie was Derck kennelijk niet vreemd, maar wij danken daar tenminste aan, dat wij zekerheid hebben over zijn beroep.
  Bron: Wijmelinck (4) (OTGB 92.70 e.v.)[I.6 en III]. Datum: 28-02-2013.

  Aantekening
  Herman Wymelink. met attestatie aengekomen Herman Hendericksen, bouwman op Wijmelinck en zijn huisvrouw Willemkcn Willemsen. In 1692 "wordt Herman "gewesen bouwman op Wymelinck", genoemd.
  Bron: Wijmelinck (4) (OTGB 92.70 e.v.). Datum: 28-02-2013.
  --------------------

  Wijmelinck (5)
  door Dr. Th. Hart de Ruyter, Rijksstraatweg 72, 7383 AT VOORST (met medewerking van Jarich Renema, Naberlaan 19, 3571 ZH UTRECHT)

  Fragment B: Roeloff Wijmelinck op den Stroet
  Omstreeks 1650 duikt in Hengelo (G), hier afgekort met (H), een Roeloff Wijmelinck op, wiens herkomst onbekend is. Hij wordt op/in de Struet/Stroet genoemd, naar een locatie die mogelijk vereenzelvigd kan worden met de Wijnstroet, gelegen nabij de (Lankhorster) Straat, aan de rand van het Hengelose Broek. De naam Wijmelinck is in deze familie geen lang leven beschoren geweest, daar Roeloff s kleinzoons met de namen van andere erven bekend zijn geworden.

  GENEALOGIE B.
  I Roeloff Wijmelinck, op den Stroet, verm. van rk-afkomst, tr. (ca 1645?) N.N.; zij wordt lidmaat (H) Kerstdag 1653 als "Roeloff in den Struet zijn huisvrouw".
  Kinderen hieruit:
  1 Teunisken Wijmelincks, tr.(H) 24.1.1667, als Roeloff Wijmelincks dochter, Derck Janssen, nagelaten zn. van "Jansen tot Zelhem". Derck = Derck Freterinck.(*1)
  2 Jan, volgt II.
  3 (verm.) Hendersken (Roelofs/Wijmelinck),otr.(2)(H)ca 20.12.1674 (1e procl.), als Hendersken Roeloffs, wed. van zaliger Herman Christoffels met Henderick Hiddinck, jm., saliger soon van Henderick Hiddinck. (*2)

  (*1) Van zonen uit dit huwelijk stammen Hengelose geslachten Achterkamp en Straatman af.
  (*2) In de kwartierstaat Boosboom, 0TGB 88.53 wordt een echtpaar Henrijk Hiddink x Hendersken Wimelink vermeld, waaruit in Zutphen gedoopt 3.11.1686 een dochter Berendjen. De hier genoemde huwelijksacte doet vermoeden dat Hendersken in fragment B thuis hoort. Van een andere Hendersken, fragment A: I.2, die eventueel in aanmerking komt, is geen trouwakte bekend.

  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.). Datum: 01-03-2013.

  II.Jan Roeloffs Wijmelinck lidm.(H) aug. 1676, als "Jan Roeloffsen op den Stroet, uijt het Pausdom", otr.(H) 22.2.1674 ("oude stijl") Hendersken Haijkinck, jd van Willem Haijkinck te Hengelo. Als "Roelof op den Struet sijn soon Jan" doopget(H) 27.10.1678 bij zoon Toenis van Willem Toenissen. Later bouwman op Stenderink, zie trouwboek (H) 210.1714.
  Kinderen hieruit:
  1 Gerrit (Stenderink), ged(H) 17.1.1675 (vader: Jan Roeloffs, zn. van Roeloff Wijmelinck op den Struet, get: de bestev. Roeloff en de kraemvrouwen suster en broeder van Zelhem), doopget(H) 14.21723 bij Janna, dr. van zijn broer Teunis, otr.(H)29.11.1705 Meijntjen Mennink, nagelaten dr. van Teunis Mennink uit Hengelo. Beiden leven nog 18.3.1742 (*3) Nageslacht Gerrit Stenderink niet verder vervolgd.
  2 Tuinnis (Stenderink/Roeterink), ged.(H) 9.9.1677 (vader: Jan Roelofsen), otr.(H) 210.1714 als Teunis Stenderink, jm. zn. van Jan op Stenderink Willemken Beijerinks, nagelaten dr. van wijlen Sander Beijerink uit Hengelo.

  Het tot stand komen van dit huwelijk verliep niet erg vlot. Het blijkt dat Willemken een zoon Sander had, waarvan zij Teunis als de vader noemde: hiervan getuigt een akte van 13.1.17074), waarin zij alimentatie, dan wel een huwelijk vordert. Teunis is echter "weg" en verklaart later dat hij met Willemken "niets van doene heeft gehad". Op 4.6.1714 5) compareren echter Teunis Stenderink en Willemken Beijerink, ze verklaren dat Teunis nu eerst naar Zeeland vertrekt om daar te werken, doch dat zij in het najaar zullen trouwen en dat het kind Sander dan zal worden geëcht. De van afkomst rooms-katholieke Willemken belooft voor de kerkeraad van de geref.kerk, dat ze Teunis niet zal belemeren in zijn geref. godsdienst-uitoefening. En zo komt dan alles toch nog goed. Er worden nog drie kinderen geboren: Willem, Janna en Esseltjen; de vader is dan bouwman op Roeterink, wordt eerst nog Stenderink, doch later, evenals zijn zoon Willem Toenissen, Roeterink genoemd. Nageslacht van Teunis Stenderink niet verder vervolgd.

  * Mogelijk dat hier ook nog de volgende doopacte (H) thuishoort:
  14.9.1684 "heeft Jan Roeloffs sijn twe kinderen sijnde twijlingen, het ene Roelof en 't ander Wijllem laeten dopen. De vader selfs als getuge". Er is echter nog een andere Jan Roeloffs, jm van Hengelo, soldaat onder de Compagnie van de Capiteijn Rode van Heekeren, die 21.10.1676 otr. met Marie Leenhoffs, jd van Zutphen, die ook als vader van deze tweeling in aanmerking kan komen. Van beide kinderen later geen spoor terug te vinden.

  Noten:
  1) Van zonen uit dit huwelijk stammen Hengelose geslachten Achterkamp en Straatman af.
  2) In de kwartierstaat Boosboom, 0TGB 88.53 wordt een echtpaar Henrijk Hiddink x Hendersken Wimelink vemeld, waaruit in Zutphen gedoopt 3.11.1686 een dochter Berendjen. De hier genoemde huwelijksacte doet vemoeden dat Hendersken in fragment B thuis hoort. Van een andere Hendersken, fragment A: I.2, die eventueel in aanmerking komt, is geen trouwakte bekend.
  3) Op deze datum laat Jan Roelofsen zoon Roelof dopen. Get: Gerrit Stenderink en Mientjen in plaats van haar dochter Teunisken Stenderink. De moeder is Geertjen Stenderink. Jan Roelofsen is verm. zn v Roelof Derksen Freterink, zn. van het echtpaar onder I.1, en woont op Klein Stenderink.
  4) CVA (Contentieuse en Voluntaire Acten) Landdrostambt Zutphen (LDAZ), Richterambt Hengelo) dd 13.1.1707.
  5) CVA (LDAZ, Hengelo) dd. 4.6.1714.

  Fragment C : Jan Everts(en) (op) Wiemelink.
  Omstreeks 1770 verschijnt Jan Everts op het Wiemelink-toneeL Hij heeft uit zijn beide huwelijken kinderen die de naam Wiemelink dragen. Zelf komt hij in het doopregister in 1770 voor "op Wiemelink" en wordt hij in de lijst van Gereformeerde ingezetenen van Hengelo (1798) "Wiemelink" genoemd Of zijn vader ook al op Wiemelink heeft gewoond, is onzeker: er is verwarring mogelijk met een Evert Wiemelink uit fragment D. In ieder geval moet gedacht worden aan dubbele bewoning van het Erve Wiemelink. Er is enige duisternis omtrent de herkomst van Jan's ouders, omdat de DTB-gegevens lichtelijk strijdig zijn.

  GENEALOGIE C.
  I Evert (Hendriksen, Celsterslagh), tr. voor 1736 Maria "Willemsen". Evert is vermoedelijk afkomstig uit Baak, doch van Maria zijn de antecedenten duister. (*1)
  Kinderen hieruit:
  1 Jan, volgt IL
  2 Hendrik Jan, ged.(H) 27.10.1737 (vader: Evert, zonder toenaam, getuige: parens en Jantje Horstink). Hendrik Jan Everts wordt later vermeld als bouwman op Craessenberg te (H). Hij otr./tr.(H) 7/30.8.1772, als zn. van Evert Hendriksen, Berentjen Craassenberg, dr. van Gerrit Craasenberg.
  3 Gerritjen, ged.(H) 21.2.1740 (vader Evert aen't Celsterslag, get: parens en Bulten Berendjen).
  4 Gerrit, ged.(H) 2.12.1742 (vader Evert Hendrikzen, get: parens en vrouw Craessenberg).
  (*1) De trouwakte van Evert en Maria is vrij zeker de volgende uit het trouwregister (H), 28.4/13.5.1731:
  Evert Hendriksen, jm. soon van wijlen Henrik op den Bongert onder Steenderen met Maria Janssen, jd v Hengelo. Maria wordt in de doopakten van de kinderen slechts tweemaal genoemd, en dan als "Maria Willemzen", bij de eerste twee. Maria, wier doop in de DTB (H) ook niet wordt aangetroffen, is kennelijk voor de predikant een relatief onbekende. De doopgetuige Jantje Horstink, die bij een kind van Evert en Maria voorkort, is buurtgenote van Evert, en tevens de stiefmoeder van Evert's zwager, de boer op de Bongert.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[C]. Datum: 02-03-2013.

  II Jan Everts (op) Wiemelink, ged.(H) 9.1.1735 (vader: Evert Celsterslagh, get: parens en Hermina Hendrikz) in 1770 op Wiemelink, later woonachtig in of nabij Varssel (*2) , otr./tr.(l) Hengelo/Vorden 23.1/22.2.1767 als Jan Everts, zn. van Evert Hendriksen, Harmina Garritsen Wesselink "onder Vorden" (dr. van Garrit Wesselink en Teuntje Brinkerhof), overl. voor 15.8.1776.

  Kinderen hieruit:
  1 Garritjen Wiemelink, ged.(H) 23.12.1770 (vader: "op Wiemelink", get: parens en Jenneken Wesselink), tr. Vorden 8.5.1796, als Garritjen Evers, jd. van Jan Evers, Gerret Jan Haverkamp, zn. van wijlen Antonij Haverkamp en Berendina Janssen; woont op Haverkamp (Vorden), overl. ald. 1.11.1816, (wever, 56 jr). Zij komt voor in het bevolkingsregister (Vorden 1813) met de foutieve geboortedatum (H) 2.2.1771 als "epouse de G.J. Haverkamp au Haverkamp, no 156, Reformé". (*3)
  2 Everdina Wiemelink, geb./ged(H) 21/26.9.1773, overl. ald. 11.12.1819 (als weduwe, zoon en dochter achterlatend), otr./tr.(H) 27.02/18.03.1796 als Everdina Evers, dr. van Jan Evers, Berent Kamperman, wedr. van Geertjen Boenink.

  Er is een kind Jan Kamperman (1798) uit dit huwelijk. In 1796 (Geref. ingezetenen) woont dit gezin op Oud Hijtink in Varssel. Het overlijden van (deze) Berent Kamperman in (H) niet aangetroffen. Everdina heeft later nog een kind buiten echt: Janna Wiemelink, geb./ged.(B) 28.5/10.6.1810, get: Garritjen Wiemelink. Overlijden van Janna niet gevonden in Hengelo en Vorden.

  Jan Evers otr./tr.(2)(H) 15.8/16.10.1776 Henders Willemsen (Lijftocht), dr. van Willem Walgemoet (en Hilleken Egginkhaar).(*4)

  Kinderen hieruit:
  3 Hermanus, geb./ged.(H) 24/25.1.1778, verm. jong overleden.
  4 Harmanos Wiemelink, geb./ged.(H) 10/10.1.1779, overl.(H) 9.8.1819.
  5 Hendrik Wiemelink, geb./ged.(H) 14/16.6.1782, overl.(H) 16.4.1816 (soldaat).
  6 Willemken Wiemelink, geb./ged.(H) 15/15.1.1786.
  In het bevolkingsregister van Vorden (1813) wordt zij genoemd: "servante bij Mr. Stroman, wonend ald. no 14, reformé".(*3)
  Overlijden niet gevonden te Hengelo en Vorden.
  7 Maria Wiemelink, geb./ged(H) 14/.3.1791, vermeld in bevolkingsregister Vorden (1813) als "servante chez la veuve Elshoff, no. 19".(*3) Overlijden niet gevonden te Hengelo en Vorden.

  Noten:
  (*1) De trouwakte van Evert en Maria is vrij zeker de volgende uit het trouwregister (H), 28.4/13.5.1731: Evert Hendriksen, jm. soon van wijlen Henrik op den Bongert onder Steenderen met Maria Janssen, jd v Hengelo. Maria wordt in de doopakten van de kinderen slechts tweemaal genoemd, en dan als "Maria Willemzen", bij de eerste twee. Maria, wier doop in de DTB (H) ook niet wordt aangetroffen, is kennelijk voor de predikant een relatief onbekende. De doopgetuige Jantje Horstink, die bij een kind van Evert en Maria voorkort, is buurtgenote van Evert, en tevens de stiefmoeder van Evert's zwager, de boer op de Bongert.
  (*2) Geref.ingezetenen(H) 1798: Ergens in het gebied tussen Hengelo en Varssel wonen in het huis "Jan Wiemelink": Jan Wiemelink met H. Lijftocht, H.-, H.-, en H. Wiemelink, en verder een gezin Langenkamp.
  (*3) Vriendelijke mededeling van mevr. E. Horsting-Mattijssen te Vorden.
  (*4) Zie over Willem Walgemoed/Egginkhaar/Lijftocht: OTGB 91.83 en 91.121.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[C I, II]. Datum: 02-03-2013.

  GENEALOGIE D.
  I Arent Hendricks. landbouwer op Golsteijnstede te Baak onder Steenderen, tr. N.N.
  Kinderen hieruit (o.a.?):
  1 Jenneken Arents, tr.(l) Steenderen 24.12.1681 Jan Gerritsen, otr.(2) Steenderen 3.9.1687 Willem Hendrijcks, "Hendrijck Berents nagelaten soon uijt Baak".
  2 Derk, volgt II.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[D I]. Datum: 04-03-2013.

  II Derk Arentsen (Wijmelinck), vertrekt ca. 1705 met zijn gezin naar Hengelo, woont daar op Buitenslag (Goij) en mogelijk later nog even op Wiemelink, tr. Steenderen 29.12.1695, als j.m. uit Baak, Marie Hendricks, jd in Baak.
  Kinderen hieruit:
  1 Arent Derksen, volgt IIIa.
  2 Willem Derksen, volgt IIIb.
  3 Berendjen Derksen, geb. ca. 1705, lidm.(H)25.3.1725; get aldaar 23.10.1729 bij de doop van nichtje Geertjen Willemsen (IIIb.2); otr./tr. Steenderen 28.4/15.5.1735, als jd. van Derk Arendsen van Hengelo, "mede onder ons gewoond hebbende", Arend Seesink, jm. zn. van Arent Seesink" uit Zelhem, dog onder ons gewoond hebbende".
  4 Janna Derksen, ged(H) 14.8.1707, verder niets over bekend.
  5 Jan, volgt IIIc.
  6 Arent Derksen (2), ged(H) 19.2.1713, get Willem Henricks en Jenneken Arentsen (zie I.1). N.B.: Dit is de tweede Arent in hetzelfde gezin.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[D II]. Datum: 04-03-2013.

  IIIa Arent Derksen. geb. verm. ca. 1698 te Steenderen; overl. in/voor 1750, vertrekt met zijn ouders ca. 1705 naar Hengelo; otr./tr.(1)(H)26.3/19.4.1722 Sweenneken Jansen Branderhorst, wed. van Hendrik Looman uit Hengelo (*1) ged (H) 15.3.1691, overl. 1728/1729
  1 Hendrina (Hendrica) Arentsen, ged (H) 20.8.1723, otr./tr.(H)24.4/17.5.1750, als jd. van wijlen Arent Derksen, Hendrik Tonnissen, jm. zn. van Tonnis van de Haer te Ruurlo.
  2 Geertjen Arentsen, ged(H) 15.7.1725 (de vader hier genoemd Arend Derksen aan de Schurinkmate).
  3 Jan Arentsen, ged(H) 15.12.1726, verder niet teruggevonden.
  4 Gerritjen Arentsen, ged(H) 15.2.1728 (de vader is dan "inwoonder op Schalingmate").

  Arent Derksen otr./tr.(2)(H) 21.1/20.2.1729 Hendrina Roelofzen, nagelaten dr. van wijlen Roelof Gejongh van Brummen. Daar Hendrina een zoon Roelof meebrengt, begint het paar hun huwelijk met 5 kinderen. Erg breed zullen zij het niet gehad hebben: er zijn schulden en er is slechts één koe in de boedel (*2). Uit dit echtpaar geen kinderen gevonden.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[D IIIa]. Datum: 04-03-2013.

  28.10.1731 den 28 dit. - Willem Derkzen in 't Broek sijn dogter MARIA. Testes - Arend Derkzen & Jenneken Gerritzen.
  Bron: Hengelo Gld-NGG dpb 1645-1756 (RBS 910) (OTGB HE 5) (Baneman), 1731-44 (dp dr Maria Derkzen). Datum: 29-06-2009.

  IIIb Willem Derksen (op) Wijmelink, geh. verm. te Steenderen/Baak ca. 1700, overl. kort na 1.8.1764, woont eerst op Bultenslagh, na 1731 op Wiemelink, otr./tr.(H)4/25.2.1725, als jm. zn. van Derk op Bultenslagh op Goij, Engele Gerritzen, jd. van Gerrit Nienhuis (Nijhuis) "in de Noordijk onder Hengelo"; zij wordt lidm.(H) 25.3.1725 (woont dan "op Bultenslagh op 't Goij"). Willem testeert 1764: Willem Derksen, bouwman op Wijmelink, "wel sieck te bedde liggende, doch gesond van verstand", schenkt "wegens de liefde en genegenheid, die dochter Margrite Willemsen, getrouwd aan Evert Arendsen, hem altijd heeft getoond, aan haar al zijn gerede goederen en de bouwerij (= gereedschap, vee, etc.) in ruil voor verpleging". (*3)

  Kinderen, (vanaf het vierde wordt de vader bij de doop "Willem Derksen" genoemd):
  1 Margrete Wiemelink, ged (H) 13.10.1726 (vader: "Derk(!) op Buitenslag in't Broek"), lidm(H) 1744, doopget (H) 8.8.1746 (bij zoon Wander van Hendrik op den Roden Toorn en Aaltjen Nienhuis); otr. /tr.(H) 19.4/11.5.1749, als jd. van Willem Wiemelink, Evert Rickenberg, zn. van wijlen Arend Rickenberg, ged(H) 8.9.1715, verm overl. ald 26.1.1785 (als Evert Wiemelink). (*4)
  Uit dit echtpaar nageslacht Rickenberg.
  2 Geertjen Wiemelink, ged (H) 23.10.1726 (vader Willem Derksen op Bultenslagh), lidm. Steenderen (als "Geertjen Wilmsen") Pasen 1756, otr. ald 5.8.1753, als "Geertje Willemsen, jd van Willem Derkzen van Wiemeling", Albert Jurriensen, jm. zn. van Jurien Aalbertzen van "Sellem", lidm Steenderen 30.6.1754 met attestatie van Zelhem. Hieruit nageslacht
  3 Maria Willemsen Wiemelink, ged (H) 28.10.1731 (vader "Willem Derksen in't Broek", get: Arend Derksen), lidm.(H) 1744 (samen met Margrete) als Maria Wiemelink, lidm Steenderen, wonend Baak, 30.9.1752.
  4 Jan, ged (H) 14.5.1733, verder niets bekend
  5 Gerritjen Willemsen Wiemelink, ged (H) 25.9.1735, otr. Steenderen okt 1763 (huwelijksdatum niet vermeld), als Garritjen Willemsen, jd van Willem Wiemelink van Hengelo, Jan Ganïtzen, "j.z. van Garrit Hendriks van Steenderen". Hieruit nageslacht
  6 Arend (Wiemelink?), ged (H) 22.9.1737, verder niets over bekend
  7 Derksken (Wiemelink?), ged (H) 25.4.1742, verm. overl.(H)26.12.1759.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[D IIIb]. Datum: 04-03-2013.

  IIIc Jan Dercksen Wiemelink, ged (H) 18.4.1710 ("is Derk Arents wonende aen 't Holterveld in d'Rigter Cremers weide sijn soon Jan gedoopt"); overl. voor 1789, vestigt zich te Zelhem op de Wossinkshutte, tr. Steenderen 18.8.1754
  Swaantje Wiltink,ged Zelhem 15.1.1736, dr. van Derck Wiltinken Janna Cappers.

  Kinderen hieruit:
  1 Dirsken, ged Zelhem 3.8.1755, verder geen gegevens.
  2 Gerritjen, ged Zelhem 11.2.1757, verder geen gegevens.
  3 Marten, volgt IV.
  4 Wessel, ged(H) 21.2.1762 als zn. van Jan Derksen, vermeld als Wessel Wiemelink, lidm. Steenderen april 1783 en te Zutphen 1.2.1787, ingekomen van Steenderen; vertrekt 1.5.1789 met attestatie naar Arnhem, alwaar hij niet is teruggevonden.
  5 Berendina Wiemelink, ged.(H) 16.3.1766 (als dr. van Jan Wiemelink en Swaantje Derksen), otr./tr. Laag Keppel 8/31.5.1789 Marten Vels, jm. van Zutphen, wonende te Elderik (buurtschap bij Laag Keppel). Nageslacht?
  6 Jenneken (Wiemelink), ged(H) 12.5.1771, (de moeder hier Janna Wiltink genoemd, get: Janna Kappers, de grootmoeder.)

  Uit haar kinderen:
  a) Derk (Wiemelink), geb. /ged.(H) 27.3/5.4.1789 (get: Swaantje Wiltink); verder niets over bekend, verm. jong overleden.
  b) Dersken (Wiemelink), geb. /ged(H) 19.5/5.6.1796, (get: Marten Wiemelink); verder niets over bekend, verm. jong overleden.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[D IIIc]. Datum: 04-03-2013.

  IV. Marten Wiemeljpk, ged (H) 10.2.1760 (get: Janna Kappers), landarbeider, overl.(H) 13.3.1820; otr./tr.(l) (H) 10.4/10.5.1789 als zn. van Jan Wiemelink, Leijda Entink, dr. van wijlen Hendrik Jan Entink, doop niet gevonden (*5), overl.(H) 15.21790; otr. /tr.(2) Zelhem /(H) 31.10/28.11.1790 Hendrica Boumeister, dr. van Willem Bouwmeester uit Ruurlo, won. te Zelhem; overl.(H) na okt 1808. Marten Wiemelink wordt in 1798 vermeld als Marten Jansen, bewoner van Kooning in VarsseL met zijn vrouw en als kinderen L(ambert), W(illemken) en J(anna) Jansen. (*6)

  Kinderen (uit het tweede huwelijk):
  1 Lambert Wiemelink, geb. /ged (H) 14/14.8.1791, jong overleden.
  2 Willemken Wiemelink, geb./ged (H) 27/30.9.1792, overl.(H) 6.3.1869, als wed van Jan Vels; het gezin woonde in Varssel in een huis naast "Koning"; uit dit huwelijk een zoon Hendrikus Vels (zie V.6).
  3 Lambert Wiemelink, geb. /ged(H) 10/16.11.1794, verm. overl.(H) 22.7.1807 ("Albert Wiemelink").
  4 Janna Wiemelink, geb./ged(H) 27/27.7.1796, overl. Vorden 30.11.1864, als wed van Jan Garritsen, daghuurder.
  5 Jan Wiemelink, geb./ged(H) 19/21.7.1799; verder niets over bekend
  6 Steven Wiemelink, volgt V.
  7 Arent Wiemelink, geb./ged(H) 26.9/2.10.1808, overl.(H) 3.1.1809 "aan de kinderziekte".
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[D IV]. Datum: 04-03-2013.

  V Steven Wiemelink. geh./gedfm 14/17.10.1802, overl. Leeuwarden 7.7.1850, tr.(H) 30.4.1825 Everdina Elbers, ged Wehl 9.4.1792, overl.(H) 2.9.1873, dr van Elbert Eibers en Joanna Keldermans.
  Een tragisch gezin, geteisterd door armoede en ziekte, en wonende aan het uiterste randje van de gemeente Hengelo. Uit het Bevolkingsregister (H) leren we dat het gezin woonde op "Koningshutte", een vermoedelijk meer passende benaming voor het eerder genoemde "Koning". In 1848 woont Everdina's zoon Jan Eibers (in het register: "onechte zoon, geb. datum onbekend, geb. te 's-Heerenberg") hier ook nog enkele maanden. De nog levende gezinsleden zijn in 1852 en 1853 naar Zutphen en elders vertrokken.

  Kinderen hieruit:
  1 Maria Wiemelink, geb. Zelhem 23.2.1823 (als Maria Eibers); bij huwelijk 30.4.1825 erkend, in 1853 vertrokken naar Zutphen, ongeh.overl.(H) 19.7.1886.
  Uit haar de kinderen:
     a) Hendrikus Wiemelink, geb.(H) 4.11.1845.
     b) Aaltje Wiemelink, geb.(H) 22.6.1852.
  2 Hendrika Wiemelink, geb.(H) 23.3.1825, erkend bij huwelijk 30.4.1825, overl.(H) 18.1.1843.
  3 Arend Wiemelink, geb.(H) 22.3.1827, overl. Leeuwarden 9.11.1851.
  4 Lammert, volgt VI.
  5 Gerrit Jan Wiemelink, geb.(H) 24.5.1832, overl. (H) 24.5.1832.
  6 Garritjen Wiemelink, geb.(H) 30.8.1834, tr. ald. 3.6.1853 Hendrikus Vels, geb.(H) 18.1.1822, zn. van Jan Vels en Willemien Wiemelink (IV.2).
  Er is een voorkind: Stepheline, geb.(H) 21.4.1852, erkend bij huwelijk 3.6.1853. Het gezin Vels woonde in Zelhem. Stepheline Vels tr. Zelhem 4.1.1873 haar neef van vaderszijde: Hermanus Vels.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[D, IV.6 en V]. Datum: 04-03-2013.

  VI Lammert Wiemelink geh. vm 4.11.1829. milicien (1851), koopman in zoute vis te Zutphen (1885), bij zijn overlijden (Zutphen, 8.11894) vermeld als voermansknecht; tr.(l) Zutphen 10.9.1851 Johanna Hendrika Bouman, natuurlijke dr. van Gerritje Bonman, geb. Zutphen 5.1.1825, overl. ald. 26.9.1884; tr.(2) Zutphen 11.3.1885 Jenneken ter Schegget, wed. van Wessel Lammerts, geb. Lochem 2.7.1818, dr. van Michiel ter Schegget en Jenneken Hoenderinck Kinderen uit het eerste huwelijk, allen rk gedoopt:
  1 Lammerdina Wilhelmina Wiemelink, geb. Zutphen 22.11.1851, overl. ald. 6.8.1884, tr. Zutphen 30.8.1882 Carel Meyboom, geb. Zutphen 7.4.1861. Uit dit huwelijk dochter Hendrika Meijboom, geb. 15.2.1883; er is ook een natuurlijke zoon Lammert Wiemelink, geb. Zutphen 22.12.1880, waaruit een uitgebreid nageslacht dat zich voornamelijk in stad en provincie Utrecht vestigde.6)
  2 Gerrit Hendrik Wiemelink, geb. Zutphen 11.6.1854, tr.(l) Zutphen 3.5.1880 Henrika Koopman, geb. Diepenveen, overl. Zutphen 1.2.1882; tr.(2) Zutphen 21.5.1884 Berendina Niessink, geb. ald. 16.12.1853, dr. van GerritJan Niessink en Hendrika Beumer.
  Uit(1) een jong overleden zoon; uit (2) 8 kinderen, waaronder twee zoons met nageslacht:
     a) Lambertus Jacobus Wiemelink, geb. Zutphen 8.11.1887, (hoef)smid, overl. ald. 6.9.1977, tr. Varsseveld 9.3.1911 Dina Hendrika Gussinklo, geb Wisch 29.9.1889, overl. Zutphen 17.9.1983, dr. van Berend G. en Johanna S. Vreeman. Hieruit een zoon Gerrit Hendrik met nageslacht
     b) Bernardus Martinus Wiemelink, geb. Zutphen 14.12.1889, schilder en kunstzinnig boekbinder, overl. ald. 19.4.1693; tr. Vorden 30.8.1912 Janna Wilhelmina Steeman, geb. Vorden 2.11.1892, overl. Zutphen 16.4.1949, dr. van Lambartus S. en Janna Laarberg. Uit dit huwelijk o.a. twee zoons: Lambertus en Gerrit Hendrik
  3 Steven Wiemelink, geb. Zutphen 21.1.1857, opperman, tr. Zutphen 2.7.1884 Harmina Klaassen van Rotterdam.
  4 Lammert Wiemelink, geb. Zutphen 29.6.1859, ongeh. overl. ald. 22.8.1884 ("in het ziekenhuis").
  5 Hendrika Wiemelink, geb. Zutphen 26.2.1864.
  6 Jacobus Hendrik Wiemelink, geb. Zutphen 7.8.1867, overl. ald. 1868.
  7 Johannes Hendrikus Wiemelink, geb. Zutphen 9.2.1870, smid te Brammen en Woerden, overl. Diepenheim 29.5.1940; tr. Diepenheim 22.5.1897 Geertruida Potman, geb. Diepenheim 8.9.1872, overl. Woerden 15.8.1939, dr. van Jan Harmen Potman, landbouwer en Egberdina Wesselink. Uit dit echtpaar drie kinderen, waaronder één zoon: Johannes Hendrikus Wiemelink jr., geb. Brammen 5.6.1906, werktuigkundige, tr. ald. 22.5.1935 C. de Jager; emigreert 1952 naar Canada.

  Noten:
  1) Sweeneken tr.(1)(H) 28.4.1714, als Swaantjen Jansen, nagelaten dr. van wijlen Jan Branderhorst uit (H) met Hendrik Loman.
  2) CVA (Contentieuse en Voluntaire Acten) LDAZ, (Landdrostambt Zutphen, Richterambt Hengelo), Huwelijks contract dd. 21.1.1729.
  3) CVA (LDAZ, Hengelo), Testament dd. 1.8.1764
  4) De vraag of Evert Hendriks (fragment C: no I) misschien nog op Wiemelink heeft gewoond is moeilijk te beantwoorden omdat de verleiding "Evert Wiemelink" (meestal?/altijd?) deze Evert Rickenberg zal betreffen.
  5) Hierover volgt t.z.t. nog bijlage "Wemelink Entink".
  6) Geref. ingezetenen Hengelo 1798, RAG Arnhem.
  7) Hier niet nader uitgewerkt (valt buiten de regio). De gegevens kunnen op verzoek bij de auteur worden verkregen.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[D,VI]. Datum: 04-03-2013.

  E (Diversen): nog enkele Wiemelinks.
  Volledigheidshalve dienen hier nog enkele personen te worden vermeld van families wier naam Wiemelink in Hengelo na één of twee generaties weer verloren ging.

  a) Toenis Jansen alias Wijmelick op den Plesbrinck, lidmaat (H) samen met zijn huisvrouw Essele op Pinksteren 1648. Hij is verm. identiek met Toenis in de Koevick, en dan vader van:
  1 Jan Toenissen, ged.(H) 30.9.1646, tr. ald. 7.7.1677 Jenneken Coops, wed. van Willem Harten uit Baak.
  2 Berentien, ged.(H) 30.1.1659 (vader: Teunis Jansen inde Koevick).

  b) Tonnis en Jan Wijmelinck, broers, zonen van Jan Wijmelinck uit Vorden, die zich begin 1700 te Hengelo vestigden. Zie hiervoor OTGB 91.68: IV.a en IV.b.

  c) Teunis Jolink, zn. van Peter Jolink uit Zelhem. Hijtr.(l) voor 1713 Geesken Jansen, vestigt zich op Wiemelink te Hengelo, en tr.(2)(H) 20.6.1717 Geertruijt Garritsen, jd. van Garrit Voet uit Zelhem. Zij wordt lidmaat (H) met att van Zelhem Kerstmis 1717, hij wordt lidmaat (H) in 1727, en heet dan Teunis Wiemelink. De naam Wiemelink gaat echter na een generatie weer verloren. Van de beiden zonen wordt Peter bij huwelijk in 1751 weer Jolink genoemd (en later Klein Bleumink), terwijl Gerrit in het begraafboek nog wel als Wiemelink is opgenomen. Met hem sterft de geslachtsnaam in deze familie echter uit.
  Bron: Wijmelinck (5) (OTGB 92.96 e.v.)[E (diversen)]. Datum: 02-03-2013.

   

   

   

   

Laatst aangepast op zaterdag 22 september 2018 11:38