Kloosterweg 5, Het Klooster - Overige Vermeldingen en Bijlagen

 • Vermelding in het Boerderij- en Veldnamenboek Hengelo:

   


  14a7Kaart 14A7 uit het Veldnamenboek. 

  21B3 en 4Kaart 21B3 en 4 uit het Veldnamenboek. 


   

 • Weerbare mannen 1784: ‘Hendrik Jan op de Haijtinkmaat 1 man, zoon onder de jaren’
 • Hengelose Markenboeken (1612-1881):

  1802 ‘… aangegraven bij de horstgrond aan de Haitinkmaat van Harmen Roessink 454 roeden horstgrond, 320 roeden groengrond.’

  1811 ‘Van Harmen Roesink a/d ZZ v/d Haijtinkmaat 318 ½ roeden horstgr.’

  1816 ‘Bij het erve het Klooster of de Haijtinkmaat, behoorende aan den Heer J.A.A. van der Heijden tot Baak is de allée naar het dorp verlengd en aan beide zijden twee dijken met dennen bepoot. Wordt voorgedragen deze afgraving zonder prejudieci voor het vervolg te accordeeren, zijnde voorschr. Dijk groot 105 roeden hietgrond.’

  1814 ‘Op den 23 Juli 1814 hebben Markenrigters en gecommitteerden op verzoek van den H.W.G. heer van der Heiden tot Baak opgemeten een stuk heidegrond gelegen ten zuiden aan het erve de Haik(t)inkmaat of het Klooster bij zijn H.W.G. onlangs door koop van Harmen Roessink geaquireerd en is bevonden dit stuk de volkomen breedte van gezegde erve te beslaan en zich voorwaards uit te strekken tot aan de scheiding tusschen de Hengelosche en Dunsborger Marken.
  Waaromtrent met heeren Markenrigters en gecommitteerden in de laatste gemelde Mark daarbij almede present is verstaan, dat in het midden een beukenboom tot aanduiding dier scheiding moet worden gepoot. Zijnde het gedeelte gronds door voornoemde  heer aan gem. erve verzocht van deze Mark aan te graven en te koopen groot 3884 roeden heidegrond.
  Markenrigters en Gecommitteerdens zijn van oordeel en geven aan de vergadering van geërfden in consideratie aan den heer van der Heiden tot Baak deszelfs verzoek toe te staan en Z.H.W.G. deze 3884 roeden heidegrond tegen den gewonen prijs van 2 st. per roede te cedeeren, mits door denzelven de weg kort langs het meergemelde erve loopende worde verlegd en in deszelfs plaats achter de aftegravene grond, eene goede dijk worde gelegd ter breedte van ten minsten 24 voeten en bij het aloude regt van vrije passage door de allee midden door dat erve loopende wel expresselijk wordt geconserveerd.’

 • Bijlagen:

  BouwvergunningenBron ECAL.   1957 'Bouwen slaapkamer':
  1957 a
  1957 b1957 c1957 d1957 e1957 f1957 g1957 h1957 iBron ECAL.   1961 'Veranderen zijgevel boerderij':
  1961 a1961 b1961 c1961 d1961 e1961 fBron ECAL.   1964 'Veranderen voor- en zijgevel boerderij':
  1964 a1964 b1964 c1964 d1964 e1964 fBron ECAL. 


   
  2002 'Veranderen boerderij':
  2002 a2002 b2002 c2002 d2002 eBron ECAL.


Laatst aangepast op zaterdag 21 januari 2023 21:38