Kloosterweg 5, Het Klooster - Akten, Verhalen en Gebeurtenissen

 • Akten, verhalen en gebeurtenissen:

   


  1746 3021 879 1631746 Uitsnede met de tot nu toe oudst bekende vermelding van de naam 'Heijtinkmaat'. 
  Bron ECAL 3021-879-163. 


   

  (transcripties door Sikke Postma)

  ECAL
  Toegangsnummer           : 3021

  Inventarisnummer          :   651 (160/161)

  [In de marge:]
  Opdragt vande katersteede Haijtinkmate onder Hengelo.
  Item van ’t goed Klein Roessink mede onder Hengelo.
  Geregistreert
  Lqlum den 50 penn[ing] betaalt respective met 48 en 40 g[u]l[de]n
  Geregistreert

  Op den 3 januarij 1760
  Coram de heer Joost Schomaker, stadholder
  Gerigtsluiden dr. W.S. Schomaker en Derk Schuring

  Compareerden die hoogwelgeborenen, den heere R. baron van Hoevell, heer van’t Nijenhuijs en vrouwe Anna Margarita Elsabe, barones Le Sloet, echteluiden, haar hoogwelgeboren in deese geassisteert met haeren voornoemden eheheer als reghtens, en verklaarden bij deesen te cederen en over te geeven aan en ten behoeve van den heer en mr. Johan van Essen, eerste griffier in den Hove van Gelderlandt, ende sijne erven de katerstede de Haijtink maate met sijne landerijen en akkerhoutsbosschen en met al sijn oude en nieuwe geregtigheijd, in deesen hoogadelijken landdrostenampte van Zutphen, rigterampt Hengel kennelijk gesitueert.

  Voorts mede aan den heer drost J. van Essen het erve en goed Kleijn Roesink genaamt met desselfs regt en geregtigheden, kennelijk in Varssele onder den ampte van Hengel gelegen.

  Met verklaringe dat sij heer en vrouwe comparanten aan de voornoemde caterstede de Haijtink maate met sijn landerijen en akkerhoutsbosschen en de oude en nieuwe geregtigheit van dien, nog ook aan voornoemde erve Kleijn Roesink, geen regt of aanspraake meer hebben nog behouden, maar dat de voornoemde heeren van Essen als koopers en hare erven daaraan sullen zijn en blijven geregtigt nu en ten eeuwigen dage; belovende voorts deeze koopen en opdragten te sullen staan, wagten en wharen als landregtens, onder verband van haere persoonen en goederen, ter submissie aan de judicature van alle heeren, hoven, richteren en gerigten en mede den weled[elen] Hove van Gelderland, sonder arg of list.


   

  ECAL
  Toegangsnummer           : 3021
  Inventarisnummer          :   902 (58)

  Op den 5 april 1764.
  Coram L.A. Willinck, rigter
  Gerigtsl[uid]en Derk Wassink en Arent Smeenk

  Compareerde Jacob Menkhorst op de Haijtinkmaet en bekenden ontvangen te hebben uijt handen van Wolter Stenderink en Jan Piper op de Haar, in q[ua]l[itei]t als mombaren over de onmundige kinderen door den comp[arant] bij zijn voorn[oemde] ehevrouw geprocreert, de somma van negen en twintig gulden 16 st[uiver]s, zijnde hetgeene gemelte momberen voor de kleeren van des comp[aran]ts eerster vrouw gemaekt hebben; belovende den comp[aran]t hetzelve aen zijne onmundige kinderen, wanneer haere mundige jaeren bereijkt hebben, boven hetgeen haer bij magescheijd voor haer moederlijk versterf is uijtgeset, te sullen betaelen, daervoor verbindende zijn persoon en goederen, en tot meerder securiteijt van dukgemelte momberen, tot borgen stellende, de persoonen van Dries Menkhorst en Jan Lindeboom, die hetselve in judicio stipulato manu hebben aengenomen hetselve als haer propre schuld bij manquement van betaelinge te sullen voldoen en hebben de comp[aran]ten hierop gestipuleert.  LEES OOK:

  pdf1784 Pdf 'Inventaris, momberstellinge en magescheijd van Everdiena Kraestenbarg'  

  In deze akte komen de namen 'Haijtink Maat' en 'Het Klooster' beide voor. 

   


   

  ECAL
  Toegangsnummer           : 3021
  Inventarisnummer          :   660 (238/239)

  [In de marge:]
  Opdragt van het erve en goed de Haijtinkmate gen[aam]t in Noordink onder Hengelo.
  Geregistreerd

  Op den 4 junij 1798, des avonds even voor zeven uur.
  Coram mr. Jacob Engelbert Tieleman Grothe, officier
  Gerichtsluiden Beerend Vos en Engelbert Sonnevelt

  Compareerde L.C. Grothe in q[ua]l[itei]t als volm[agtige]r van vrouwe H.H.C. van Essen, weduwe wijlen mr. A. Engelen, kragt volmagt voor leden van het gemeentebestuur der stad Nijmegen op den 28 april 1798 gepasseert, alhier in judicio vertoont en laaten leesen, en bekenden q.p. in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop, eeuwiglijk en erflijk te cedeeren, transporteeren, op en over te dragen, cedeerde, droeg op, verteeg van der hand als erfkoopsregt is, aan Harmen Hendriks Roesink en deszelfs erven, die comparant principalinnes eijgendommelijke erve en goed de Haijtinkmaat genaamt, met het huijs daarop staande, bijgehoorende bouwland, akkermaalsbossen en opgaande bomen in het landdrostenambt van Zutphen, onder Hengelo, boerschap Noordink kennelijk gesitueert en geleegen, en sulx voor vrij allodiaal met geen lasten hoe genaamd bezwaart, alles zo en in dier voegen als het op den 14 julij 1797 in het publiecq verkogt is, relatio tot de conditien van verkopinge.

  Gelavende transportant q.p. deesen koop en overdragt te zullen staan, wagten en waaren, jaar en dag als erfkoops regt is, onder verband en submissie als na rechtens, versoekende hiervan prothocollatie en registratuur, de super stipulando S.A.L.

  [In de marge:]
  Den 40ten penn[ing] is bet[aalt] met f. 65-19-14 lq


   

  ECAL
  Toegangsnummer           : 3021
  Inventarisnummer          :   892 (44/45)

  Hengelo, den 29 november 1799, den nademiddag om een uur
  Coram D.W. Becking & Jan Bluemink, buurtmeesteren des ampts Hengelo

  Erscheenen Hendrik Jan Onstenk en Everdina Krasenbarg, ehelieden marite tuthore, en verklaaren bij deesen, op de beste en bestendigste wijze rechtens te cedeeren, transporteeren en in vollen eigendom over te geven aan haare dogter Jenneken Menkhorst en schoonzoon Willem Tioitink, de halfscheid van alle hunne gerede goederen, obligatien, actien en crediten, neffens de halfscheid van hunne bouwerij van de Haijtinkmaat, bestaande in levendige have en vee, gedorscht en ongedorscht kooren, hooij en stroo, gerakheid des huijze, voorts wat verder daartoe gehoorde en maar eenigzinds onder het gereede kan of mag gerekend worden; behoudende hunlieden hun levenslang van haaren gereede goederen voor hunlieden uit, alle hetgeene tot haaren lijven behoorde, neffens het bedde thans bij hunlieden beslaapen word met alle hetgeene daartoe gehoorde, en het wevetouw met zijn toebehooren, en de bijjen, op conditien
  Dat zij cessionarissen na twede comp[aran]tes doode daarvoor moeten uijtkeeren aan de overige kinderen van comparanten, aan ieder een somma van zes guldens. Verklaarende comp[aran]tens wijders van nu af aan van alle recht van de halfscheid van voorn[oemde] gereede goederen te renuntieeren en af te zien, en dezelve aan de sessionarissen over te geven, ten einde en effecte zij daarmede zullen kunnen handelen als met hun overige vrije en eigen goederen, en heeft de comparanten hierop gestipuleerd als rechtens S.A.L.

  Hierop erschenen Jenneken Menkhorst en Willem Tioitink, marite tuthore, en verklaaren de voorenstaande cessie op conditien zoo en als daarbij gestipuleerd aan te nemen met belofte dezelve in alle deelen te zullen agtervolgen en naleven, daarvoor bij deesen hunne persoonen en goederen te verbinden, waarop zij hebben gestipuleerd als rechtens S.A.L.

  [w.g.]
  DWBecking
  Jan Bluemiink


   

Laatst aangepast op zaterdag 30 oktober 2021 08:35