Bannink, Groot (Bekveld) -Akten, Verhalen en Gebeurtenissen

 • Akten, verhalen en gebeurtenissen:

   

  transcriptie Sikke Postma

  ORA 641

  Op den 4 julij 1687

  Coram Johan van Munster, stadtholder

  Gerichtluijden Henr. Haesebroeck ende Hendrick Straetman

  Erschenen Jan Berents voor hem selvs, ende als vaeder ende wettigen momber van sijne onmundige kinderen bij Jantjen Barincks ehelijck geprocreert, Henrick Jansen voor hem selven, Henrick Loman mede voor hem selven ende als vaeder ende momber van sijne onmundige kinderen bij wijlen Tonnisken Barincks wettigh geprocreert, Derrick Loman ende desselfs huijssfr[ouw] Hendersken Barincks geassisteert  met haeren man als rechtens, ende Evertjen Jansen geassisteert in desen geassisteert met Harmen Jansen als rechtens, saementlijck ende jeder in’t bijsonder d’rato caverende voor Gerrit Jacobs ende desselfs huijsfr[ouw] Garritjen Barincks waervan sij seggen speciale last hiertoe te hebben, ende becanden jeder in haere qualiteijt voor eene summa van penn[ingen] haer ten genoegen voldaen ende betaelt vercoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, doende sulx bij desen, an den richter Adam Cremer ende sijnen erven, seecker erve ende goet bestaende in huijs ende hoff Groot Banninck gen[aam]t neffens een stuxken landes op den Bannincxcamp als mede een haefken aen de Banninckstrate Steger haefken gen[aam]t aldernaest den Armenhoff soo Willem Mentinck in pacht heeft in den richterampte van Hengelo saementlijck in sijne kennelijcke limiten gelegen met alle desselfs ap- ende dependentien, oude ende nuwe recht ende gerechtigheden, edogh met eenigen uijtganck als anders beswaert, ten profijte van dengeenen soo daertoe berechtight, ende breder bij de coopcedule uijtgedruct staet ende vorder niet. En hebben dienvolgens transportanten jeder in haere qualiteijt hierop vertegen als rechtens ende becant geen recht nochte aenspraecke meer daer aen te hebben nochte te behou[den] maer dat den voorn[oemde] cooper ende sijne erven wederom daer aen geërft ende gerechtight sul[len] sijn ende blijven, gelaevende desen coop te willen staen, wachten ende waeren als landtr[echtens], stellende voor alle naemaeninge samentlijck ende jeder in’t bijsonder in’t geheel haere personen ende goederen, om in val van noot sigh cost- ende schadeloos daer aen te connen ende mogen verhaelen. S.A.L.

   

  ORA 647

  Op den 23 maart 1735
  Coram Aaron Exalto d’Almaras, righter
  Gerigtsluijden Doct[or] Theodorus Marcus Exalto d’Almaras en Jan Oldenboom

  Compareerde Derk Aelberts en sijn huisvrouw Hendersken Avervelts, sij in desen met haeren eheman geassisteert, neffens Aelbert Derks, en bekanden sampt en een ieder in ’t bijsonder te constitueren en te bevolmaghtigen, gelijk sij constitueren en bevolmaghtigen kraght en mits desen, Michiel Daris om uijt haer constituanten naeme ende van haeren’t wegen te compareeren voor den hoog edelen landdrosten gerighte der graefschap Zutphen en aldaer ingevolge gemaakte coop en coopcedul van den 28 januar[is] 1735. Voorts onder inhaesie en reservatie van soodaene conditien als daerbij gestipuleert pro summa soluta te cederen, transporteren en over te geven aen dr. Derk Jan Cremer, burgem[eeste]r der stadt Doetinchem, en sijn huijsvrouw Catharina Elisabeth van Tellinckhuisen en haeren erven een stukjen land aghter aen den graeven van den hoff van Groot Bannink, naest aen die wehre van ’t goedt Fokkink, voor en ter zijden van den gemeijnen wegh onder ’t landdrosten ampt deser graefschap Zutphen, righter ampt Hengelo in sijn kennelijke limijten en bepaelinge gelegen, gehoort hebbende onder die wehre en sigtvrede van verkoperen haer eijgendomlijke erve en goedjen Kleijn Bannink daer bij en aen gelegen, zijnde vrij, allodiael en met generhande lasten nogh ’s heeren verpondinge beswaert, alle welke op ’t goedjen Kleijn Bannink tot laste van de comparanten als eijgenaeren van gemelte goedtjen blijven staen. Voorts uijt derselver naeme vestighenis te doen en den gelibelleerden coop, cessie en opdraght te staen, waghten en waeren als erffkoopsreght is, onder verband van comparanten persoon en goederen, en hebbende daer op gestipuleert ut juris. S.A.L.

   

  ORA 647

  [in de marge:]Opdragt van een streepjen lant so onder Kleijn Bannink gehoort heeft.
  Gereg[i]str[eert]

  Op den 7 jan[uaris] 1736
  Coram Joost Schomaker, stadh[olde]r
  Gerigtsl[uijde]n doc[tor] Ph[ilip] Car[el] Schomaker en Harmen Kievecamp

  Compareerde Michiel Daris als volm[agtige]r van Derk Aelberts en sijn huijsvrouw HendersKen Avervelts, voorts mede van Aelbert Derks, kragt volmagt voor den gerigte van Hengelo in dato den 23 maert 1735, specialiter ad hunc actum gepasseert, alhier vertoont, gelesen en daertoe voor valide erkent, en bekende in voorsc[reven] sijne qualiteijt tegens genoegsaeme voldoeninge des coopspennink gecedeert, getransporteert en overgegeven te hebben, doende sulx mits desen aen den heer doc[tor] en burgem[eeste]r Derk Jan Cremer en sijn weledele huijsvrouw juffer Catharina Elisabeth van Tellinkhuijsen en erven een stukjen lant agter aen den graven van den hoff van Groote Bannink, naest aen die where van ’t goed Fokking, voor en ter zijden van den gemeijnen wegh onder desen lantdrosten ampte, kerspel Hengelo in sijne kennelijke limiten en bepalinge gelegen, gehoort hebbende onder die where en sigtvree van vercoperen haer eijgendommelijke erve en goetjen Kleijn Bannink, daerbij en aen gelegen sijnde vrij, allodiael en met generhande lasten nog verpondinge beswaert, alle welke op ’t goetjen Kleijn Bannink tot laste van transportanten blijven staen, aenbelovende hij comp[aran]t q.p. den voorsc[reven] coop, cessie en opdragt te zullen staen, wagten en wharen als erfcoops regt is, onder verbant van des transportants principalen personen en goederen, als regten. S.A.L.

Laatst aangepast op dinsdag 20 februari 2018 13:25